Regulativer

Regulativer: bærekraft, fintech, digitalskatt og «bankpakken» på agendaen​

Kartlegging, innovasjon og EU-tilpasning står på de finanspolitiske beslutningsorganenes dagsorden.

1. Finanstilsynet skal kartlegge foretakenes bærekraftsrapportering​

Finanstilsynet sendte innen utgangen av februar et spørreskjema til norske foretak noterte på Oslo Axxess og Oslo Børs. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvilke foretak som rapporterer om bærekraft og hvilken informasjon som rapporteres. I tillegg søker de å innhente informasjon om hvordan foretakene bidrar til bærekraftig utvikling, og hvordan de påvirkes av sine omgivelser.

Spørreskjemaet skal besvares innen 01. april, og Finanstilsynet vil publisere en rapport med funn i løpet av 2020.

Full sak hos Finanstilsynet finnes her.

2. Regjeringen diskuterte regulatoriske sandkasser​

Finanstilsynet har mottatt 10 søknader om å delta i første pulje av deres regulatoriske sandkasse for fintech-bedrifter. SpareBank1 SR-Bank og DNB Bank er blant søkerne. Bedriftene vil, med oppfølging fra Finanstilsynet, kunne prøve nye produkter, tjenester og ny teknologi.

Også regjeringens digitaliseringsutvalg har diskutert bruken av regulatoriske sandkasser. På sitt møte den 7. februar, hvor Vipps, Finstart Nordic og Klarna var representerte, sa finansminister Jan Tore Sanner  følgende: « – Et eksempel på nytenkning er Finanstilsynets regulatoriske sandkasse som nå er åpen for søknader. Innspill til hvordan myndighetene kan legge til rette for innovasjon og konkurranse i finansnæringen er velkomment».

Full sak hos regjeringen.no finnes her.

3. ​Ett skritt nærmere enighet om digitalskatt​

Ved utgangen av januar ble det kjent at de 138 medlemslandene i G20/OECDs Inclusive Framework har blitt enige om hvilke hovedrammer som skal ligge til grunn for de videre forhandlingene om «internasjonale regler for skattlegging av multinasjonale selskap».

Etter fjorårets diskusjoner om global skattereform og skattlegging av Facebook og andre Big Tech-selskaper, har dette arbeidet stått høyt på G20-landenes agenda. En hoveddel av det videre arbeidet vil omhandle utarbeidelsen av et forslag «som skal sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt over et fastsatt minimumsnivå uavhengig av hvordan de er organisert eller hvor de er lokalisert».

4. Arbeidsgruppe skal se nærmere på implementering av «bankpakken» til EU​

Den såkalte «bankpakken» som ble vedtatt i EU i fjor vår, innebærer flere endringer i EUs regelverk for kapitalkrav og krisehåndtering.

Arbeidsgruppen, som er opprettet av Finanstilsynet etter forespørsel fra Finansdepartementet, vil bestå av medlemmer fra ulike norske beslutningsorganer innen bank og finans, og skal se på hvordan endringene kan gjennomføres i Norge.

I tillegg ber Finansdepartementet om at det opprettes en referansegruppe, hvor næringslivet og andre berørte parter vil få representasjon og innspillsmulighet til arbeidsgruppens arbeid.

Det melder Finans Norge (full sak her).

Kilder: finanstilsynet.no, regjeringen.no, finansnorge.no

Legg igjen en kommentar